Szukaj
Podaj dalej:
Szukaj

Polityka prywatności

DLA: https://wiesplus.pl/ oraz dla https://blog-wiesplus.pl/

DROGI UŻYTKOWNIKU!

Szanujemy o Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Portal, Blog. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych, jest HOLDING WIEŚ PLUS, Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Złota75a/7, 00-819 Warszawa, która jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000956298, NIP 5272994247, wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 5000 PLN

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: kontakt@wiesplus.pl

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Twoje dane są przez nas przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem Portalu i świadczeniem usług w nim oferowanych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

ZAKŁADANIE KONTA I UWIERZYTELNIENIE UŻYTKOWNIKA W SERWISIE

Podstawa prawna: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: nazwa użytkownika, adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło. Dane te są pozyskiwane poprzez formularz rejestracyjny.

 • Usługi, dla których niewymagane jest złożenia konta

Wykaz usług: W serwisie są usługi, dla których nie jest wymagane korzystanie z rejestracji konta np. odpowiadanie na zamieszczone ogłoszenia, przeglądanie ogłoszeń, wyszukiwanie ogłoszeń za pomocą wyszukiwarki dostępnej na stronie oraz dodawanie ogłoszeń.
Podstawa prawna: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane o Twojej aktywności w serwisie, w szczególności dane dotyczące odwiedzanych przez Ciebie ogłoszeń, dane dotyczące sesji, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP.

 • Usługi, dla których wymagane jest założenie konta

Wykaz usług: W serwisie, aby korzystać z pełni usług i funkcjonalności należy posiadać aktywne konto użytkownika. Na koncie Użytkownika znajdują się wiadomości kierowane w związku z zamieszczonym przez Ciebie ogłoszeniem, komentarzem.
Podstawa prawna: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane podane przez Ciebie w profilu Użytkownika oraz dane o Twojej aktywności w serwisie, w szczególności dane dotyczące odwiedzanych przez Ciebie ogłoszeń, dane dotyczące sesji, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP.
Dane obligatoryjne są oznaczone przez nasz system, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta.

ROZPATRYWANIE I EGZEKUCJA SKARG I ROSZCZEŃ

Podstawa prawna: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane podane w Profilu Użytkownika, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli złożone skargi czy roszczenia dotyczą usług przez nas świadczonych, inne dane, które są niezbędne do wykazania istnienia roszczenia.
W przypadku załączenia dokumentacji do złożonej skargi lub roszczenia, niezbędne będzie pozyskanie danych z tych dokumentów.

 Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane są udostępniane wyłącznie w celu:

-zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług za pośrednictwem Portalu
-zapewnienia wygody korzystania ze świadczonych usług
-zapewnienia bezpieczeństwa Portalu

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej. Twoje dane nie są przez nas administrowane, a jedynie pośredniczymy w ich wymianie.

Twoje dane mogą zostać udostępnione poniższym podmiotom:

Dostawcy usług: Twoje dane osobowe są udostępniane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Portalu. Dostawcy usług we własnym zakresie określają cele i zasady przetwarzania danych osobowych. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania użytkowników naszego Portalu nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.
Podmioty przetwarzające: Twoje dane są przetwarzane przez dostawców wyłącznie na nasze polecenie. Podmioty te świadczą dla nas usługi hostingu, marketingu online, obsługi poczty e mail, powiadomień web push czy inne związane z analizą ruchu w Portalu, analizą skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych oraz monitorowania zachowań użytkowników, profilowania danych i targetowania. Podmioty te wspierają realizację usług związanych z funkcjonalnością Konta Użytkownika.
W każdym przypadku, jeśli sobie tego zażyczysz mamy obowiązek udostępnić kopie standardowych klauzul umownych.
Organy Państwowe, ścigania, nadzorcze i inne:, Ponieważ mamy obowiązki prawne, Twoje dane mogą zostać ujawnione organom ścigania, nadzorczym, podmiotom wykonującym zadania publiczne, organom władzy publicznej oraz organom działającym na ich zlecenie tj. jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Nowym nabywcom przedsiębiorstwa: w momencie podjęcia decyzji o sprzedaży naszych aktywów lub całego przedsiębiorstwa, Twoje dane mogą zostać przekazane nowemu nabywcy. W takim przypadku nabywca będzie miał prawo do wykorzystywania Twoich danych osobowych w sposób określony w niniejszej polityce.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH
Wszystkie zgromadzone dane osobowe, przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Twoje dane są chronione wewnętrznymi procedurami ochrony danych osobowych oraz wdrożonymi systemami zabezpieczeń. Nasze systemy są nieustannie monitorowane, aby zapobiec takim sytuacjom jak: przypadkowa utrata, ujawnienie lub dostęp do danych przez osoby nieuprawnione.
Ponadto Twoje dane osobowe używane podczas rejestracji i logowania używają szyfrowanej transmisji danych (SSL). Pozwala to na ochronę danych identyfikacyjnych i minimalizuje ryzyko przechwycenia dostępu do Konta przez nieuprawnione podmioty lub osoby trzecie.

 CZAS PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas posiadania konta w serwisie i tylko i wyłącznie w celach świadczenia usług zgodnie z Regulaminem i do celów marketingowych.
Twoje dane po usunięciu konta w Portalu mogą zostać przechowywane do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w celu prawnie uzasadnionych interesów. Niezależnie od powyższego, Twoje dane przetwarzane w ramach zamieszczonych treści (ogłoszeń, komentarzy) są przechowywane przez okres 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia lub usunięcia ogłoszenia.
Dane osobowe, które są związane z plikami Cookies są przechowywane przez okres odpowiadający cyklowi ich życia lub czasu, w którym sam je usuniesz.
Załączniki przesyłane w wiadomościach za pośrednictwem Portalu przechowywane są do 36 miesięcy. Niezależnie od powyższego, możesz w każdym momencie sam usunąć wszelkie wiadomości, otrzymane w związku z dodanym ogłoszeniem w naszym Portalu, Blogu.

 TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH
Zgodnie z nowymi przepisami każdy Użytkownik posiada prawa, które są związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
W każdym momencie masz prawo do skorzystania z poniższych praw.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych – czyli prawo do wstrzymania przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych – czyli prawo do informacji dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych oraz w momencie ich przetwarzania do otrzymania kopii danych osobowych,
 • Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych – jeżeli Twoje dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe masz prawo do ich poprawienia. Niektóre zmiany będą wymagać weryfikacji.
 • Prawo do bycia zapomnianym – prawo to daje Tobie możliwość usunięcia wszystkich danych, które zostały zgromadzone w naszej bazie danych na Twój temat, jeżeli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane.
 • Prawo do cofnięcia zgody – w każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia każdej zgody, którą wyraziłeś w momencie dokonywania określonych czynności takich jak np. rejestracja czy wszelkie usługi i funkcjonalności oferowane przez wiesplus.pl. Zmiana dotycząca Twoich zgód nie może pociągać żadnych konsekwencji, jednakże cofnięcie ich może spowodować uniemożliwienie dalszego korzystania z usługi lub funkcjonalności, które wymagają cofniętej zgody zgodnie z art 7 ust. 3 RODO.
 • Prawo do sprzeciwu wykorzystania danych – w każdym momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Sprzeciw wobec wykorzystywania danych, będzie również oznaczać Twoją rezygnację z otrzymywania powiadomień, związanych ze świadczeniem dostępnych usług w ramach serwisu oraz przy wysyłaniu komunikatów marketingowych w formie wiadomości e-mail dotyczących wdrożonych produktów. Sprzeciw może skutkować usunięciem Twoich danych, jeżeli nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych zgodnie z art. 21 RODO.
 • Prawo do przesłania danych innemu podmiotowi – Jeżeli tego sobie życzysz masz prawo do otrzymania swoich danych, które zostały przez nas zebrane i przesłać je do innego administratora danych osobowych. Na Twoją prośbę, dane te będą przez nas przesłane pod warunkiem możliwości technicznych do takiego przesyłu. W takim przypadku, zgromadzone przez nas dane będą przekazane, jako plik zapisany w powszechnie używanym formacie (np. csv) i przekazane bezpośrednio wskazanemu administratorowi zgodnie z art. 20 RODO

PUBLIKOWANIE DANYCH

 Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Portalu, Bloga. Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba, że sam to zrobisz.

PROFILOWANIE

W ramach Portalu, Bloga dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz (np. przez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki) na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE  

W ramach Portalu, Blogu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz (np. przez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki) na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Portalu – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Portalu klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Portalu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

 Przysługuje Ci prawo żądania:

 • Dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • Ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • Usunięcia (art. 17 RODO),
 • Ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • Żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO). A także prawo:
 • Wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 • Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
 • Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

 Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies, (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES

Nasz Portal, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • Są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • Nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. W tym Portalu ciasteczka wykorzystywane są w celach:
 • Zapamiętywania Twojej sesji,
 • Statystycznych,
 • Marketingowych,
 • Udostępniania funkcji Portalu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Chrome
 • Internet Explorer / Microsoft Edge
 • Firefox
 • Safari
 • Opera

 Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to (zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne), że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w HTTP cookie

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

CIASTECZKA, PAMIĘĆ LOKALNA ORAZ PIXEL TAGS.
Używamy ciasteczek oraz innych podobnych technologii takich jak, pamięć lokalna czy pixel tags w celu zapewnienia najlepszej, jakości usług.

Ciasteczka to małe tekstowe pliki, które zapisywane są na Twoim komputerze poprzez strony internetowe, które odwiedzasz. Są szeroko stosowane by zapewnić lub usprawnić działanie stron internetowych. Używamy ich między innymi do badania wydajności naszych Usług, w celu umożliwienia użytkownikom logowania do konta lub zapisywania preferencji użytkownika.

Pixel tags to małe porcje kodu, na stronie, aplikacji, lub w powiadomieniu email. Jak wiele innych firm, możemy ich używać do potwierdzenia czy użytkownik wszedł w interakcję z określonymi treściami oraz by poprawić i zmierzyć wydajność naszych Usług.

Pamięć lokalna to standardowa technologia, pozwalająca stronie lub aplikacji na zapisanie danych lokalnie na komputerze użytkownika i tak jak inne technologie pozwala nam na poprawienie Usług oraz sprawienie by działały szybciej i bardziej niezawodnie.

Usługi zapewniane przez podmioty trzecie.
W celu wzbogacenia Usług i funkcjonalności, zaimplementowaliśmy społecznościowe przyciski, pluginy, widżety, oprogramowanie typu analytics oraz skryptu od podmiotów trzecich takich jak Facebook, Twitter, Google. Usługi z taką funkcjonalnością mogą używać ciasteczek tych podmiotów (tzw. third-party cookies), nad którymi nie mamy kontroli. W związku z tym powinieneś zawsze sprawdzić odpowiednią usługę podmiotu trzeciego by dowiedzieć się więcej na temat tego jak działają te ciasteczka.

Wyłączenie obsługi.
Możesz zawsze wyłączyć obsługę ciasteczek w Twojej przeglądarce, włącznie z obsługą ciasteczek podmiotów trzecich, a także wyczyścić lokalną pamięć. Jednakże uwzględnij to, iż pewne funkcje naszych Usług, takie jak autentykacja czy pamiętanie Twoich preferencji mogą w takim przypadku nie działać prawidłowo.

KONTAKT
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat naszej polityki prywatności lub skorzystać z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z nami poprzez:
– poprzez formularz kontaktowy na stronie https://wiesplus.pl/kontakt
– przesłanie wiadomości droga mailową na adres: kontakt@wiesplus.pl
– wysłać list drogą pocztową na adres: HOLDING WIEŚ PLUS  Sp. z o.o., 11-300 Biskupiec, ul. Warszawska 15/2

------------------------------
Aktualizacja dnia: 12 marca 2023 rok.
polityka prywatności